X
zaawansowane
Adres: Zakładowa 7
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Rozmiar: 844833[m2]84[ha]
grafika
Adres: Radomska 5
26670 Pionki
Rodzaj: Usługi
Adres: Zwoleńska 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
ban-zglos-oferte.jpg
Aktualności
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pionkach
Publikacja: 30-04-2018 /  Wyświetleń: 650
grafika

Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. (RPO WM 2014-2022)W ramach V Osi priorytetowej RPO - Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.2 -  Gospodarka odpadami. Typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość projektu: 539 077,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 431 261, 89 zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2018

Głównym celem projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach”  jest rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i użytkowników na terenie gminy miejskiej Pionki, powiązanym z ich odbiorem, na wczesnym etapie ich zagospodarowania.

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach” zrealizowany został w ramach następujących zadań:

    Przygotowanie studium wykonalności
    Roboty budowlane
    Zakup wyposażenia
    Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej

Projekt pt. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach ” ma za zadanie przyczynić się do rozwoju infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych oraz wzrostu świadomości proekologicznej mieszkańców na terenie Gminy Miasta Pionki. Zaproponowane rozwiązanie selektywnego zbioru odpadów z podziałem 14 frakcji odpadów jest rozwiązaniem optymalnym, wynikającym z przepisów prawa oraz najwyższej dbałości władz samorządowych o środowisko naturalne gminy Miasto Pionki , której cały obszar położony jest w obszarze Natura 2000. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Pionkach przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy miejskiej Pionki i stworzy możliwości ponownego wykorzystania odpadów (tj, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale). Projekt będzie realizowany jednoetapowo w ramach zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Zadania inwestycyjne to: roboty budowlane ( utwardzenie i ogrodzenie terenu , modernizacja oświetlenia , dostawa i montaż wiat, kontenera socjalnego oraz wagi najazdowej) oraz zakup wyposażenia (zakup pojemników, kontenerów, palet , belownicy do odpadów, komputera z oprogramowaniem komunalnym) Zadania nieinwestycyjne to: przygotowanie studium wykonalności i przeprowadzanie kampanii informacyjno – promocyjnej.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ