X
zaawansowane
grafika
Adres: Polna 101
26-670 Pionki
Rodzaj: Rekreacja
Rozmiar: 30000[m2]3[ha]
Adres: Zakładowa 7
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Rozmiar: 844833[m2]84[ha]
Adres: Spacerowa 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Dowolna
Rozmiar: 3751[m2]
ban-zglos-oferte.jpg
Portal
ABC Inwestowania
Publikacja: 28-09-2012
grafika

ABC INWESTOWANIA


Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. na mocy delegacji ustawodawczej zgodnie z art. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i będzie funkcjonować do listopada 2017 r.Aktualnie TSSE obejmuje grunty wraz z budynkami i budowlami typu przemysłowego o powierzchni 1105,16 ha położone na terenie 7 podstref: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Staszów, Jasło, Radom oraz Wrocław-Kobierzyce, z wydzielonymi indywidualnymi rejonami inwestycyjnymi.

Do podstawowych aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN należą:

 • Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • /Dz. U. Nr 123, poz. 1291/
 • Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych /Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej /Dz. U. Nr 226, poz.2286/
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli. /Dz. U. Nr 67, poz. 705/
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań raz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN /Dz. U. Nr 254, poz. 2549/


Na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN możliwe są następujące formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

 • przedsiębiorstwo jednoosobowe /przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki wiąże się z dokonaniem następujących czynności formalno-prawnych:

 • złożenia wniosku o wpis do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej w Urzędzie Statystycznym,
 • otwarcia rachunku bankowego,
 • złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • rejestracji spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli takie jest wymagane,
 • zawiadomienia innych instytucji w zależności od odpowiednich uregulowań prawnych.


W zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorca musi zgłosić działalność następującym podmiotom: Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Komenda Straży Środowiska, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy może ubiegać się
o skorzystanie z pomocy publicznej, głównie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub odpowiednio od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie strefy.

Podstawą do skorzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie, które wydawane jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. po przeprowadzeniu publicznych rokowań lub przetargu.

Zezwolenie określa m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych i harmonogram ich wydatkowania, wielkość zatrudnienia i terminy tworzenia miejsc pracy oraz zakres przedmiotowy działalności gospodarczej firmy w strefie na podstawie zezwolenia (zgodny z PKWiU).

Uzyskanie zezwolenia daje przedsiębiorcy prawo do skorzystania z ulg w podatku dochodowym wyłącznie w oparciu o w/w zezwolenie, tj. w ramach produkowanych wyrobów i świadczenia usług objętych zakresem przedmiotowym udzielonego zezwolenia.


Pomocą publiczną jest niezapłacony podatek dochodowy!


W przypadku osobowych form prowadzenie działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe) przedsiębiorca – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych musi zrzec się opodatkowanej w formie 19% liniowej stawki podatkowej.


Zezwolenie nie jest wydawane jedynie na prowadzenie działalności gospodarczej w niżej wymienionym zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych oraz przetwarzania paliw silnikowych,
 • prowadzenia ośrodków gier,
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,
 • robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU,
 • usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych – sekcje G i H PKWiU,
 • usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K, / z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3/,
 • usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych
 • w sekcjach L – Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia /klasa 93.01/,
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
 • procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania,
 • procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji
 • i formowania lub teksturowania włókien i przędzy są połączone w jedną linię technologiczną,
 • procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną,
 • produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności /podklasa 27.10.Z/, produkcji rur stalowych /podklasa 27.22.Z/, pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali /grupa 27.2/, z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm oraz odlewów i wyrobów kutych,
 • produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT /podklasa 35.11.A/, naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT /podklasa 35.11.B/, generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT,
 • wydobywania węgla kamiennego /klasa 10.10/ i węgla brunatnego /klasa 10.20/,
 • produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie wyrobów i usług jest dopuszczalne na terenie strefy, z zastrzeżeniem wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym
i opodatkowaniem dochodów z niej uzyskanych na zasadach ogólnych.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji LUB
 • tworzenia nowych miejsc pracy

Wysokość pomocy publicznej, związanej z nową inwestycją, jest zależna od wysokości poniesionych wydatków związanych z nową inwestycją w strefie, dotyczącą nakładów na zakup gruntu, budynków, budowli, budowę lub modernizację budynków i budowli, na zakup maszyn i urządzeń /również używanych/, służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy w ramach nowej inwestycji.

Wynosi ona 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla dużego przedsiębiorcy lub 65%
w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy, pod warunkiem, że:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z którymi związane były zwolnienia będą pozostawać w dyspozycji przedsiębiorcy przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych, prowadzonej w przedsiębiorstwie,
 • przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez 5 lat.

Alternatywną drogą do skorzystania z pomocy publicznej jest pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy. Stanowi ją w tym przypadku 50% lub odpowiednio 65% /dla sektora MSP/ dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż
w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie 1 roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi w przeliczeniu na pełne etaty.

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat.

Definicję MSP zawierają przepisy. Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12.01.2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001r.)

Zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również poza strefą, działalność prowadzona na jej terenie musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się wyłącznie w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność na terenie strefy.

Procedura uzyskania zezwolenia w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

 • Wypełnienie i dostarczenie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu dokumentu „Zgłoszenie Inwestora”, który inicjuje procedurę,
 • Publikacja w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie www.tsse.pl ogłoszenia publicznych rokowań lub przetargu, ustalającego co najmniej 21 dniowy termin na złożenie oferty.
 • Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań/Przetargu, zapłacenie wadium i złożenie oferty przedsiębiorcy zainteresowanego działalnością w strefie,
 • Publiczne, komisyjne otwarcie ofert w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • Ocena i analiza ofert przez ekspertów powołanych przez Komisję ds. rokowań,
 • Wybór oferty lub odstąpienie od rokowań / przetargu,
 • Udzielenie zezwolenia dla przedsiębiorcy przez Zarząd ARP S.A. w formie decyzji administracyjnej.


SŁOWNIK

POMOC PUBLICZNA - każde wsparcie, (ale nie ze środków, np. Phare czy SAPARD) udzielone wybranemu przedsiębiorcy, które związane jest z użyciem publicznych środków i przynosi przedsiębiorcy korzyść.

Jako pomoc publiczna traktowane są dotacje, pożyczki lub kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych od tych, które są oferowane na rynku, poręczenia lub gwarancje, ulgi podatkowe, zaniechanie poboru podatków, a także możliwość korzystania z mienia skarbu państwa lub komunalnego na preferencyjnych warunkach.

Główne ograniczenia występujące w korzystaniu z pomocy publicznej:

 • przeznaczenie pomocy (inwestycje, szkolenia, doradztwo, ochrona środowiska, innowacje, eksport),
 • specyfika branżowa,
 • własność firmy,
 • wielkość firmy (mikroprzedsiębiorstwo, MŚP, duża firma).

DOTACJA – bezzwrotna pomoc finansowa. Zazwyczaj wypłacana jest w całości i w formie refundacji, na pokrycie poniesionych już przez firmę kosztów.

 POMOC DE MINIMIS – pomoc na poziomie do 100 tys. Euro przyznana z jakichkolwiek tytułów w ciągu ostatnich trzech lat. Pomoc w większej wysokości przyznawana jest za zgodą Komisji Europejskiej wyrażoną w wydanych przez nią Rozporządzeniach (od 1 maja mają w Polsce pierwszeństwo przed naszymi Ustawami), bądź uzyskiwaną indywidualnie (tzw. notyfikacja).

Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisje Europejską zgodnie z art. 88 traktatu WE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (MŚP) – definicja aktualna do 31 grudnia 2004 roku – firma zatrudniająca poniżej 250 pracowników za rok poprzedni lub 2 lata temu wstecz (o ile wcześniej była MŚP), przychody ze sprzedaży towarów i usług do 40 mln euro lub suma bilansowa do 27 mln euro, brak udziałowca (lub udziałowców), właściciela, decydenta mającego powyżej 25% udziałów, akcji, głosów, który byłby firmą dużą.

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (MŚP) – definicja aktualna od 1 stycznia 2005 roku – Zatrudnienie poniżej 250 osób i sprzedaż poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej
43 mln euro, ale wielkość zatrudnienia, sprzedaży i sumy bilansowej liczymy łącznie z firmami powiązanymi, (które mają lub, w których mamy 25 – 50% udziałów lub decyzji – w tym przypadku liczymy proporcjonalnie do udziałów lub decyzji – zależy, co jest większe) oraz z firmami związanymi (powyżej 50% udziałów lub decyzji).

FIRMY DUŻE - definicja aktualna od 1 stycznia 2005 roku – Wszystkie firmy, które maja łącznie wielkość udziałów skarbu państwa większą niż 25% lub łączną wielkość skarbu gmin większą niż 25% (to ostatnie nie dotyczy gmin mających mniej niż 5000 mieszkańców, lub budżet mniejszy niż 10 mln euro).

 FIRMY NIEZALEŻNE (niepowiązane) - własność uniwersytetów, ośrodków naukowo – badawczych, firmy będące własnością gmin mniejszych niż 5000 i mających budżet poniżej 10 mln euro oraz firmy mające właścicieli anonimowych (np. fundusze inwestycyjne).

WYDATKI INWESTYCYJNE, to koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI – iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się
do objęcia pomocą.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY – iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone
o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

WIELKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ ustala się według wzoru:

 I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji,

B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ