X
zaawansowane
grafika
Adres: Polna 101
26-670 Pionki
Rodzaj: Rekreacja
Rozmiar: 30000[m2]3[ha]
grafika
Adres: Radomska 5
26670 Pionki
Rodzaj: Usługi
Adres: Spacerowa 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Dowolna
Rozmiar: 3751[m2]
ban-zglos-oferte.jpg
Portal
Zagospodarowanie przestrzenne.
Publikacja: 02-10-2012
grafika

 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Miasta Pionki uwzględniają naturalne tendencje rozwojowe i lokalne tradycje, wartości i predyspozycje środowiska przyrodniczego, a także czynniki społeczne i gospodarcze.

Miasto ukształtowało się w okresie międzywojennym. Na rozwój miejscowości kluczowy wpływ miała decyzja rządu Rzeczypospolitej o wybudowaniu na tych terenach Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących, którą oficjalnie otwarto w 1927r.

 

Centrum Miasta pełni Plac Konstytucji 3 maja gdzie skupia się życie społeczne i gospodarcze miasta.

 

Plac Konstytucji powstał pierwotnie pod koniec lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych. Był częścią tak zwanej Nowej Kolonii, jednego z osiedli mieszkaniowych powstających przy rozbudowującej się Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących.

Obecnie stojące przy nim budynki powstawały stopniowo w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. W budynkach mieszczących się bezpośrednio przy Placu Konstytucji znajduje się wiele instytucji, natomiast nie ma w nich lokali mieszkalnych.

 

Pełni on funkcję nieoficjalnego centrum miasta, quasi-rynku. Z jednej strony znajduje się tu wiele instytucji, takich jak banki: (PKO BP, PKO S.A., Bank Spółdzielczy, SKOK), instytucje: Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Galeria FORMAT, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy oddziale PTTK, Poczta Polska, ponadto ok. 20 sklepów i punktów usługowych.

Przy placu funkcjonuje także największy w mieście hotel („Olimpic”) z 56 miejscami noclegowymi, restauracja ‘’Napoleon’’ oraz dwa puby.

W okresie letnim plac jest najpopularniejszym miejscem wieczornych spotkań mieszkańców miasta.

W ostatnich latach Plac Konstytucji stał się także miejscem oficjalnych spotkań mieszkańców miasta z jego władzami, odbywanych przy takich okazjach jak Wspólna Wigilia Mieszkańców , (która zgromadziła ok. 2000 osób), Sylwester czy też Święta Wielkanocne.

Niestety, obecna infrastruktura nie pozwala na wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Brak odpowiednio usytuowanych wolnych przestrzeni umożliwiających urządzanie dużych imprez plenerowych lub też organizowania przez poszczególne lokale gastronomiczne ogródków plenerowych. Obecne zabudowanie placu nie pozwala na umieszczenie odpowiedniej liczby ławek oraz instalację nowoczesnego oświetlenia. Odrębną kwestią pozostaje konieczność modernizacji wszystkich systemów infrastruktury znajdujących się pod powierzchnią gruntu.

Granice stref konserwatorskich

Według Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu na obszarze miasta Pionki ochronie podlega zabytkowy układ urbanistyczny miasta z obiektami osiedla międzywojennego, w który wyznaczony jest strefami konserwatorskimi obejmującymi:

 

 • teren położony pomiędzy ulicą Radomską, ZTS ”Pronit”, ulicą Zakładową a ulicą Fabryczną;
 • teren Szpitala Rejonowego;
 • tzw. Działki za torem;
 • tzw. Działki za stawem;
 • teren zabudowy jednorodzinnej sprzed 1939 roku.

 

Wśród obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zaliczamy:

 • Kościół parafialny p.w. św. Barbary z początku XX wieku;
 • Willę w stylu neorenesansowym murowaną z początku XX wieku, obecnie siedziba ZUS;

 

Oprócz wskazanych obiektów zabytkowych na obszarze miasta położone są obiekty o charakterze zabytkowym, które nie zostały dotychczas objęte rejestrem zabytków. Można do nich zaliczyć:

 • Budynek ‘’Kasa Chorych’’– siedziba Miejskiej Przychodni Zdrowia, obecnie Dyrekcja ZOZ;
 • Willa z 1925 roku przy ul. Radomskiej- obecnie Filia Biblioteki Pedagogicznej - Centrum Pedagogiczne;
 • Legionówkę przy ulicy 15-go Stycznia;
 • Dworzec PKP Pionki Główne;
 • Budynek ‘’Kasyno’’ – byłe kasyno, budynek kina i centrum kultury.

 

Należy również wskazać miejsca pamięci narodowej, które zostały zaliczone do obiektów chronionych:

 • Obelisk ku czci ofiar faszyzmu 1939-1945;
 • Pomnik ku czci poległych pracowników ZTS ”Pronit” w latach 1939-1945;
 • Cmentarz – mogiły żołnierzy, partyzantów oraz pomordowanych w latach 1939-1945;
 • Krzyż w miejscu egzekucji w latach 1940-1944;
 • Pomnik „Chwała Poległym” 1939-1945.

 

Uwarunkowania ochrony środowiska – strefa ekologiczna

 

Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych:

 

 • Rezerwat Leśny Pionki, o powierzchni 81,6 ha usytuowany na granicy miasta z Pusz­czą Kozienicką. Utworzony w 1982 r. - drzewostan rezerwatu jest wielogatunkowy sosnowo- jodłowo-dębowy pochodzenia naturalnego. Gniazduje tu ok. 40 gatunków ptaków.
 • Kozienicki Park Krajobrazowy, którego część znajduje się obszarze miasta wraz otuliną. Otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obejmuje zachodnią część gminy Pionki wraz z niezalesionymi okolicami Jedlni Kościelnej. Granica otuliny KPK biegnie wzdłuż południowej granicy pasma komunikacyjnego drogowo-kolejowego dzielącego miasto na część północną i południową. Obszar otuliny charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, zróżnicowaną rzeźbą terenów, przepływają tam rzeki Leniwą i Zagożdżonką wraz z dopływami, którym towa­rzyszą rozległe przestrzenie łąk, rozproszone zadrzewienia i zakrzaczenia. Lasy w obrębie Pionek podlegają ochronie na podstawie przynależności do KPK i ze względu na położenie w granicach administracyjnych miasta. Lasy zajmują niemal l/3 powierzchni miasta w jego obecnych granicach, a połowę wraz z otuliną.
 • Do terenów wskazanych do ochrony należy dolina Zagożdżonki, 100 metrowy pas przy­brzeżnych terenów otwartych zbiorników wodnych przeznaczonych na cele ogólnodostępne ( trasy spacerowe itp.) chroniony przed wznoszeniem obiektów i urządzeń niezwiązanych z zagospodarowaniem rekreacyjnym i emitujących hałas.

 

Do lokalnych wartości środowiska przyrodniczego zaliczono:

 

 • Lasy o kilkudziesięcioletnim drzewostanie z bogatą florą i fauną, przydatne do funkcji rekreacyjnej i oświatowej, w tym rezerwat leśny Pionki o w wieku 80-210 lat,
 • Zabytkowy drzewostan - 19 pomników przyrody, głównie drzew w zespołach, z których najcenniejszym jest zespół siedmiu dębów 150-letnich, znajdujący się przy ul. Fabrycznej,
 • Zbiornik wodny Staw Górny Pionki wykorzystywany do celów wypoczynkowych,
 • Ciąg ekologiczny doliny Zagożdzonki, którego jednym z elementów jest Staw Gór­ny.
 • Ekosystemy łąkowo –bagienno -wodne doliny Zagożdzonki otoczone obszarami zurbanizowanymi wskazane są do adaptacji jako ogólnodostępna enklawa zieleni włączonej w system zieleni miejskiej z wykorzystaniem zbiorników wodnych do celów rekreacyjno- wypoczynkowych.
 • W rejonie Pionek znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych, obejmujący swoim zasięgiem obszar między Radomiem, Zwoleniem i Kozienicami. Został on zaliczony do obszarów najwyższej ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jego lokalizacja stanowi ograniczenia dla inwestycji szkodliwych dla środowiska i lokalizowania składowisk odpadów.

 

Jednym z zagrożeń środowiskowych jest możliwość podniesienia się poziomu wody w rzece Zagożdżonce. W okresie wiosennym powstają rozlewiska i zalana zostaje większość pół w dolinie rzeki. Woda podchodzi do poziomu ulicy Wspólnej i zagraża usytuowanej przy niej zabudowie. Zakłada się uregulowanie rzeki w obszarze Miasta poprzez odbudowę zbiornika wodnego Staw Dolny.

Źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzą głównie z zakładów przemysłowych emitujących do powietrza i wody pyły i gazy jednakże na skutek upadku wielu zakładów w tym przede wszystkim ZTS ‘’Pronit’’ obserwuje się bardzo duże zmniejszenie zanieczyszczeń.

 

Na terenie miasta i Gminy Pionki nie zostało urządzone wysypisko odpadów stałych. W związku z tym, że na obszarze Miasta Pionki nie może być utworzone wysypisko śmieci większość odpadów z miasta przewożone jest na składowisko poza miastem

W Pionkach gospodarką odpadami zajmuje się Miejski Zakład Usług Komunalnych. Jego głównym zadaniem jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Pionki, w szczególności transport odpadów komunalnych. Średnio rocznie przekazuje do składowania około 4.700 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. Odpady są składowane na składowisku na Wincentowie. Zgodnie z założeniami planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, Radom został uznany za jeden z ośmiu obszarów objętych utworzeniem regionalnych zakładów gospodarki odpadami. Gmina Miasto Pionki wyraziła intencję opracowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, w którym ZUOK w Radomiu będzie miejscem utylizacji odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie miasta Pionki. Wdrożenie systemu gospodarki odpadami opartego na współpracy z miastem Radomiem pozwoli na uporządkowanie problematyki odpadów, bez ponoszenia nakładów na ich składowanie i utylizację przez gminę Miasto Pionki.

 

Ustawą z dnia 01.01.1997 „O utrzymaniu czystości w gminach” wprowadzono powszechny obowiązek gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów przez właścicieli nieruchomości, poprzez posiadanie odpowiednich umów z MZUK Pionki. Doprowadziło to do zmniejszenia ilości „dzikich” wysypisk w mieście.

W przyjętym Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki zakłada się stworzenie systemu recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów.

 

Planuje się również podjęcie nowych i zintensyfikowanie realizowanych działań mających na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów, takich jak:

 • Selektywna zbiórka – objęcie selektywną zbiórką nieruchomości jednorodzinnych;
 • Edukacja ekologiczna;
 • Recykling;

Do realizacji selektywnej zbiórki odpadów niezbędne są następujące zakupy inwestycyjne:

 • Zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów
 • Zakup prasy do belowania odpadów segregowanych
 • Zakup pojemników 1100 l – 30 szt. rocznie oraz kontenerów KP-7 3 szt. rocznie (w latach 2006 – 2013),

Własność gruntów i budynków

Lokalny rynek nieruchomości to 221 budynków wielorodzinnych o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno –handlowo -usługowym, w których jest 5613 mieszkań, a także znaczny zasób budynków jednorodzinnych ok. 1400. Budynki wielorodzinne są zarządzane przez różne podmioty, w tym MZUK, realizujący zadania gminy Miasto Pionki w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Pionki wchodzą:

Udziały gminy miasto Pionki w 94 budynkach wspólnot mieszkaniowych,

Budynki mieszkaniowe ze 100 % udziałem gminy Miasto Pionki – 3 szt.

Mieszkania komunalne – 1.166 szt. o powierzchni 54.036,94 m2.

Z dotychczasowego zasobu mieszkaniowego gminy wykupiono 1.058 mieszkań

Administracją budynkami wielorodzinnymi zajmują się cztery podmioty:

 • Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma w swojej administracji 2930 mieszkań.
 • Miejski Zakład Usług Komunalnych administruje 2251 mieszkaniami znajdującymi się w 96 budynkach mieszkalnych.
 • Lokatorsko- Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘’Wspólny Dom’’ administruje 180 mieszkaniami znajdującymi się w 6 budynkach.
 • BUDOM - Leszek Jusiak Biuro Nieruchomości- administruje 6 budynkami, w których znajduje się 192 mieszkania.

Stan techniczny budynków nie jest najlepszy i wiąże się z koniecznością sukcesywnego przeprowadzania remontów. Oprócz remontów poszczególnych budynków, konieczne są również remonty mieszkań będących własnością gminy w zakresie koniecznym i dostosowanym do możliwości finansowych właścicieli poszczególnych mieszkań.

Potrzeby mieszkaniowe w Pionkach są duże. W najlepszym stanie technicznym zachowana jest zabudowa spółdzielcza.

Aktualny pozostaje problem podniesienia standardu kilkudziesięciu najbardziej zaniedbanych lokali komunalnych. Brak jest wystarczających środków na remonty domów i mieszkań komunalnych, albowiem wiele rodzin permanentnie zalega z opłatami czynszowymi. Struktura wieku budynków mieszkalnych w Pionkach wskazuje na stosunkowo młody rodowód zasobów mieszkaniowych. Budynki, które zostały wzniesione przed 1944 rokiem mają zróżnicowany standard. W najgorszym stanie jest zabudowa stara.

Infrastruktura lokalna

Sieci wodociągowe

Na obszarze miasta położona jest sieć wodociągowa o łącznej długości 53 km. Około 85 % mieszkańców korzysta z sieciowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Woda dostarczana odbiorcom na terenie Gminy Miasta Pionki jest pozyskiwana częściowo z własnego ujęcia, a częściowo zakupywana z ujęcia ZTS PRONIT S.A. w upadłości. Zakup wody jest konieczny, ponieważ nie ma technicznej możliwości zabezpieczenia w całości potrzeb odbiorców. Nie pozwala na to wydajność ujęcia oraz pozwolenie na czerpanie wód wgłębnych.

Pobór wód podziemnych jest dozwolony w ilościach:

Godzinowo – Q max.h = 150 m3/h;

Dobowo - Q max. d = 3600 m3/d.

OWKC Pionki eksploatuje trzy studnie głębinowe zlokalizowane w rejonie stacji uzdatniania, czerpiące wodę z utworów kredowych: - studnia nr 1a (zasadnicza) o wydajności Q = 97,9 m3/h, głębokość 80 m;

- studnia nr 2a (rezerwa) o wydajności Q = 48,0 m3/h, głębokość 100 m;

- studia nr 3 (zasadnicza) o wydajności Q = 95,2 m3/h, głębokość 100 m. Wszystkie studnie posiadają ustanowione decyzją strefy ochrony bezpośredniej pokrywające się z ich ogrodzeniem. Woda podziemna tłoczona jest podwodnymi agregatami pompowymi przez rurociągi tłoczne na stację uzdatniania, gdzie poddawana jest procesowi napowietrzania i odżelazienia na filtrach pośpiesznych. Po odżelazieniu gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym, skąd rurociągiem ssącym przez pompy sieciowe i rurociągi tłoczne podawana jest do odbiorców.

W chwili obecnej utrzymanie pracy ujęcia przy ulicy Leśnej z obecną wydajnością wymaga następujących działań:

- odmulenie studni nr 3

- wymiana 70 % rur utrzymujących pompy głębinowe w studniach

- remont bądź wymiana odżelaziaczy o wydajności 25 m3/h (3 szt.)

- płaszcze zbiorników są silnie skorodowane gdyż są eksploatowane od 40-tu lat.

- remont odżelaziacza o wydajności 125 m3/h (najbardziej racjonalna wydaję się

- kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania polegająca na wymianie filtrów odżelaziających połączona z automatyzacją pracy ujęcia

- remont budynku ujęcia: docieplenie, malowanie, naprawa dachu, modernizacja systemu grzewczego.

Wymienione powyżej zagadnienia techniczne nie wyczerpują działań koniecznych do podjęcia. Również po stronie formalno-prawnej jest wiele do zrobienia.

Z uwagi na sąsiedztwo cmentarza przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dokończyć budowę systemu monitoringu wód głębszego poziomu czwartorzędowego (odwiercono jeden piezometr, należy wykonać drugi). Badania wody z pierwszego piezometru wykazały bakteriologiczne zanieczyszczenia. Wykonane powtórnie wypadły pozytywnie.

Dokończenie systemu monitoringu oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie gwarantuje spokojnej eksploatacji w przyszłości. Zanieczyszczenia w wodzie pobieranej z piezometrów mogą pojawić się za dziesięć lat lub za miesiąc. W związku z tym sprawą najwyższej wagi jest uzyskanie prawa do eksploatacji ujęcia Januszno.

Jego wydajność sięga 600 m3/h, co zaspokoi całkowicie zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby miasta. Ponadto w/w ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne obowiązujące do roku 2015. Dopuszczenie do przejęcia ujęcia Januszno przez podmiot zewnętrzny skaże mieszkańców na dyktat cenowy w przypadku, gdyby w przyszłości pojawiły się problemy z eksploatacją ujęcia komunalnego.

Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa od podstaw ujęcia komunalnego w innej niż obecna lokalizacji (tj. poza strefą oddziaływania cmentarza). Jest ono technicznie możliwe, ale wobec istnienia ujęcia Januszno pozbawione sensu.

 

Wodociągowa sieć rozdzielcza, do której wprowadzana jest woda produkowana przez ujęcie komunalne oraz kupowana z ujęcia Januszno liczy (bez przyłączy ) ok. 53,2 km. W przeważającej większości jest to sieć żeliwna. Na długości ok. 150 m w ulicy Dębowej wodociąg dn 125wykonano z rur azbestocementowych. Pozostałe odcinki wykonano w technologii PVC. Zakres średnic to 50 mm do 300 mm. Najstarsze odcinki sieci wykonane z PVC powstały ok. roku 1985. Ich stan techniczny jest zadowalający (sporadyczne awarie, wysoka szczelność). Żeliwna część sieci powstawała na przestrzeni kilkudziesięciu lat (pierwsze odcinki przed II wojną światową). Na sieci żeliwnej występuje dwa rodzaje uszkodzeń : pęknięcia i rozszczelnienia połączeń sztamowanych. Pierwsze nie stanowi większego problemu, gdyż objawia się gwałtownym wypływem wody ujawniającym natychmiast miejsce uszkodzenia. Występuje jeden, dwa razy w miesiącu. Nie zaobserwowano związku między wiekiem sieci, a częstotliwością awarii. Druga forma uszkodzenia stanowi poważniejszy problem. Gwałtowne wypływy z rozszczelnionych połączeń występują z podobną częstotliwością jak pęknięcia i są na bieżąco usuwane. Drobne wycieki nie ujawniają się na powierzchni i są przyczyną strat wody. Antidotum na istniejącą sytuację byłoby przeprowadzenie kompleksowego monitoringu szczelności sieci żeliwnej i wytypowanie odcinków w najgorszym stanie celem przeprowadzenia renowacji bezwykopowej. W zależności od wyników monitoringu koszt operacji może wynieść kilkaset tysięcy zł.

Najpoważniejszym problemem w eksploatacji sieci wodociągowej jest zły stan przyłączy wodociągowych wykonanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat z rur ocynkowanych. Perforacje przyłączy są przyczyną największych strat wody.

Rozwiązaniem problemu byłoby przeznaczenie większych środków na ten cel i kompleksowa wymiana przyłączy całymi ulicami i kwartałami niskiej zabudowy (np. rejon ulic : 15-go Stycznia, Dębowa, Mickiewicza).

Badanie jakości wody prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z 04 września 2000 r. (Dz. U. Nr 82 póz. 937) „w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej", nieodpłatnie w ramach nadzoru przez SANEPID.

System ciepłowniczy

Na terenie gminy Miasto Pionki działają dwa podmioty prowadzące działalność związaną z wytworzeniem, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej w postaci wody grzewczej tj.:

Oddział Wodno- Kanalizacyjno- Ciepłowniczy i Miejski Zakład Usług Komunalnych,

Głównym źródłem ciepła jest ciepłownia - która jest własnością ZTS ‘’Pronit’’ w upadłości i która jest dzierżawiona corocznie przez samorząd. Wyposażona jest w kocioł parowy OR 32 MW oraz w 2 kotły wodne WR 24 MW.

Jej stan jest zły, wymaga pilnego remontu i modernizacji, aby spełnić warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Oddział Wodno- Kanalizacyjno- Ciepłowniczy prowadzi działalność w oparciu o ten majątek (elektrociepłownia, sieci wysokoparametrowe).

Dzierżawiona elektrociepłownia (paliwo- miał węglowy) zabezpiecza w 70 % ogrzewanie zasobów mieszkaniowych, obiekty edukacyjne, służby zdrowia i inne na:

 1. Osiedlu Stara i Centralna Kolonia,
 2. Osiedlu Nowa Kolonia,
 3. Osiedlu Las I (ul. Dębowa, Szkolna),
 4. Osiedlu LAS II (ul. Kozienicka, Mickiewicza),
 5. Część osiedla Podgóry (ul. Sienkiewicza, Asnyka, Leśna, Aleje Lipowe)

oraz w całości ogrzewanie podmiotów gospodarczych działających w terenie upadłego Pronitu:

Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o.,

Pronicel S.A.,

Galwanpro Sp. z o.o.,

ZTS”Pronit” S.A. w upadłości,

Fagum-Stomil S.A.

Miejski Zakład Usług Komunalnych zabezpiecza w ciepło pozostałych odbiorców prowadząc produkcję energii cieplnej w oparciu o kotłownie:

 1. Sienkiewicza (olejowa) zasilająca część osiedla Podgóry, Gimnazjum Nr 2 oraz część obiektów zlokalizowanych przy ul. Leśnej;
 2. Chemiczna (gazowa) zasilająca osiedle Chemiczna II.

Kotłownia Sienkiewicza nie została wyposażona w automatykę pogodową. Temperatura pracy jest regulowana ręcznie w zależności od temperatury zewnętrznej.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 18 ust.1 ustawy Prawo energetyczne (do zadań własnych gminy należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło) konieczne jest pozyskanie przez miasto elektrociepłowni i sieci wysokich parametrów lub rozważenie alternatywnych rozwiązań zasilania w ciepło dla substancji mieszkaniowe (lokalne ciepłownie gazowe).

Grupowe węzły cieplne - 6 szt. wyposażone są w wymienniki przeciwprądowe rurowe typu PRPA, bez automatyki pogodowej. Przepływ czynnika grzewczego zabezpieczają pompy PJM bez sterowania wydajnością.

Istniejące sieci cieplne wysokich parametrów 130/700C i niskich parametrów wykonane w technologii kanałów łupinowych 90/700C są eksploatowane od ok. 30 lat. Izolacje termiczne są w złym stanie, występuje coraz większa awaryjność zasilania.

Na terenie miasta znajdują się dwie również kotłownie lokalne i położone są one:

- Przy ul. Chemicznej; kotłownia gazowa o wydajności nominalnej 2,8 MW. Wyposażona jest w dwa kotły w dobrym stanie technicznym.

- Przy ulicy Sienkiewicza; kotłownia olejowa o wydajności nominalnej 3,5 MW. Wyposażona jest w dwa kotły– po modernizacji, w dobrym stanie technicznym.

Sieć cieplna wykonana jest w systemie kanałowym i przesyła wodę o parametrach 95/70%.Ciepło wytwarzane we wszystkich wymienionych źródłach ciepła wykorzystywane jest w sezonie grzewczym do ogrzewania pomieszczeń.

System elektroenergetyczny

Energia elektryczna dostarczana jest do miasta Pionki z ogólnokrajowej sieci energetycznej liniami napowietrznymi, 15 kV wychodzącymi z Głównego Punktu Zasilania Pionki – Miasta 110/15 kV zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta – przy ul. Augustowskiej. Osiedla mieszkaniowe Stara i Centralna Kolonia zasilane są z GPZ 110/ 6kV zlokalizowanego na terenie ZTS „Pronit”. GPZ Pionki – Miasto wyposażony jest w dwa transformatory po 16 MVA. Wybudowany został w 1992 roku. Szacuje się, że stopień wykorzystania mocy zainstalowanej nie przekracza 25%. GPZ zlokalizowany na terenie ZTS „Pronit” wyposażony jest w transformatory 16/10/10 MVA. Wybudowany został w 1974 roku. Szacuje się, że stopień wykorzystania mocy wynosi około 50%. GPZ Pionki – Miasto zasila 6 linii średniego napięcia 15 kV. Trzy z nich prowadzone są jako kablowe, a trzy jako napowietrzne.

 System kanalizacji

Ścieki komunalne są odbierane od odbiorców usług w miejscu rozdziału wynikającego z zawartych umów oraz przesyłane własnymi sieciami i urządzeniami do przepompowni będącej własnością ZTS PRONIT S.A. w upadłości, skąd są tłoczone na oczyszczalnię mechaniczno - biologiczną.

Od 01.06.2004 r. OWKC prowadzi działalność w zakresie odbioru ścieków przemysłowych kanałem nr l od Odbiorców działających na terenie ZTS ‘’Pronit" S.A. w upadłości. W danym zakresie OWKC uzyskał pozwolenie wodno-prawne od Starosty Radomskiego Nr ROŚ III-W-6223/40/2004.

Ścieki komunalne prowadzone są kanałami sanitarnymi o łącznej długości ok. 51,4 km w przeważającej części wykonanymi z rur kamionkowych. W ostatnim dwudziestoleciu wykonano kilkanaście kilometrów kanalizacji z rur PVC w zakresie średnic 200 mm do 250 mm, ale dotyczy to wyłącznie terenów pod zabudowę jednorodzinną. Wszystkie główne kanały na terenie miasta w zakresie średnic 250 mm do 500 mm wykonane są z rur kamionkowych.

Ok. 10 km kanałów sanitarnych na terenie miasta pozostaje własnością ZTS „PRONIT" S.A. w upadłości. Dla uporządkowania odprowadzenia ścieków należy doprowadzić do ich przejęcia. Ponadto od skrzyżowania ulicy Wspólnej z Fabryczną do posesji Zwoleńska 1 biegnie nie eksploatowany kanał dn 800 również pozostający własnością ZTS „PRONIT" S.A. w upadłości.

Po przejęciu w/w kanałów należy przeprowadzić kompleksowy przegląd kamerą kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Można to zrealizować poprzez zakup średniej jakości zestawu do inspekcji za ok. 60 000 zł. i przegląd własnymi siłami, bądź zlecenie dla firmy zewnętrznej. Po dokonaniu oceny stanu kanałów należy podjąć działania renowacyjne wybranych odcinków metodami bezwykopowymi (uszczelnienia miejscowe, wprowadzanie rękawa itp.) Już dziś można wytypować kilka z nich : ul. Dębowa, ul. Zacisze, ul. Zwycięstwa - dn 500 mm). Szacunkowy koszt koniecznych działań sięgnie kilkuset tysięcy zł. Precyzyjne ich określenie jest możliwe w ciągu 45 dni od uzyskania środków na zakup kamery inspekcyjnej lub na zlecenie dla firmy zewnętrznej.

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej powinien nastąpić w obszarze ulic Kościuszki i Piłsudskiego. Ponadto należy opracować koncepcję skanalizowania obszaru położonego między ulicami: Al. Lipowe, Chemiczna, Leśna, Partyzantów.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych kanałem nr 1 realizowane jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne ważne do końca roku 2008. Do tego czasu w/w ścieki powinny być sprowadzone na oczyszczalnię ścieków. Zadanie to można zrealizować przez budowę odcinka kanału sanitarnego o dł. ok. 1,2 km i średnicy 400 mm. Od skrzyżowania ulicy Wspólnej z Fabryczną ścieki można prowadzić nieczynnym kanałem dn 800 mm. U jego wylotu należy wybudować przepompownię celem wprowadzenia ścieków do istniejących kanałów sanitarnych w rejonie ulicy Zwycięstwa. Szacunkowy koszt inwestycji powinien się zamknąć kwotą ok. 1,5 miliona zł.

Na terenie miasta istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która jest własnością ZTS ‘’Pronit’’ w upadłości, przyjmująca ścieki gospodarczo-bytowe z terenu miasta, a także ścieki przemysłowe. Maksymalna przepustowość centralnej oczyszczalni ścieków wynosi 12000m³/d. W 1992 roku została ona zmodernizowana, co zwiększyło jej przepustowość. Na terenie miasta zlokalizowany jest system kanalizacji sanitarnej, który pozwala przyjąć ścieki przemysłowe z zakładów oraz ścieki bytowo-gospodarcze. Obecnie centralna oczyszczalnia ścieków przyjmuje średnio 4500m³/d ścieków. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi. Dostarczanych jest około 1,2% całej ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni. Oczyszczane ścieki są odprowadzane do rzeki Zagożdżonki. System kanalizacji jest urządzony w ograniczonym zakresie. Wody deszczowe zbierane są bez podczyszczania do rzeki Zagożdżonki.

System gazowniczy

Na terenie miasta Pionki położona jest sieć gazowa zasilana z gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia przy pomocy stacji redukcyjnej I stopnia zlokalizowanej przy ul. Polnej. Źródłem gazu ziemnego wysokometanowego dla miasta Pionki jest gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy Dn 200 mm. Gaz ziemny wysokometanowy doprowadzany jest do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, której wydajność wynosi 1600Nm³/h. Ze stacji tej gaz przesyłany jest do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta oraz do odbiorców zlokalizowanych na terenie sąsiadujących wsi. Rozdzielcza sieć gazowa na terenie miasta Pionki pracuje w układzie dwustopniowym z wykorzystaniem trzech stacji redukcyjnych II stopnia, które funkcjonują w układzie pierścieniowym. Stacje redukcyjno-pomiarowe drugiego stopnia są w pełni wykorzystane i posiadają następującą wydajność:

- przy ulicy Wspólnej – 600 Nm³/h

- przy ulicy Kozienickiej – 1500 Nm³/h

- przy Alejach Lipowych „Podgóry” - 600 Nm³/h

Stan techniczny sieci jest dobry.

Drogi

Na terenie miasta położonych jest około 48 km utwardzonych dróg miejskich oraz około 6 km dróg miejskich nieutwardzonych.

Oprócz dróg miejskich, na obszarze miasta znajdują się drogi wojewódzkie o długości 5,5 km utwardzone nawierzchnią bitumiczną oraz drogi powiatowe o długości 6,5 km również utwardzone nawierzchnią bitumiczną.

 

Przebieg dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych

 

 

W najgorszym stanie są drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe. Są one podstawowymi ciągami komunikatami miasta o bardzo dużym natężeniu ruchu.

 

Dlatego też dla poprawy stanu komunikacji w mieście wymagają one na całej długości gruntownego remontu.

 

Drogi miejskie również wymagają remontów są sukcesywnie remontowane w miarę możliwości finansowych miasta.

 

 

 

Identyfikacja problemów

 

 

Podstawowe problemy dotyczące stanu infrastruktury, stanu środowiska, stanu
i własności gruntów i budynków:

 

 • Podstawowe problemy dotyczące stanu infrastruktury, stanu środowiska, stanu
  i własności gruntów i budynków:
 • Centrum miasta zlokalizowane przy Placu Konstytucji charakteryzuje się złym stanem technicznym placu, ulic i budynków oraz niesprawnym systemem kanalizacyjnym.
 • Brak integracji przestrzennej miasta w szczególności brak przejścia dla pieszych w centrum miasta.
 • Pogarszający się stan infrastruktury technicznej.
 • Podstawowym problemem miasta jest nieuregulowany problem ciepłownictwa w mieście. Miasto nie posiada własnej ciepłowni, która zapewniłaby ogrzewanie części miasta, brak jest także podmiotów zainteresowanych długofalowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Istniejąca wchodzi w skład masy upadłościowej ZTS ‘’Pronit’’
 • Bardzo ważnym problemem jest również nieuregulowana sytuacja z infrastrukturą wodną oraz z oczyszczalnią ścieków - istniejąca wchodzi w skład masy upadłościowej ZTS ‘’Pronit’’
 • Istnieje niedostatek dotyczący zaopatrzenia ludności w sieć kanalizacyjną, czego pośrednim skutkiem jest niemożliwość wykonania nawierzchni drogowych (rejon ulic Kościuszki, Piłsudskiego, Daleka , Zwoleńska)
 • Zły stan dróg przede wszystkim wojewódzkich i powiatowych oraz brak wystarczającej liczby parkingów miejskich.
 • Zły stan techniczny lokali komunalnych i obiektów dziedzictwa kulturowego.
 • Na obszarze miasta i gminy Pionki (poza obszarem Puszczy Kozienickiej) brakuje ścieżek rowerowych, mimo popularności, jakim cieszy się komunikacja rowerowa na terenie Pionek.
 • Potrzeba modernizacji dróg ze względu na ich zły stan techniczny i niedostosowanie do normatywnych wymagań technicznych.

 

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ